REGLEMENT (uitg 9.9.2018)

 

A. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.

 

 • Een ploeg moet zijn lidmaatschap vernieuwen vôôr de limietdatum vastgesteld door het bestuur.
 • Een ploeg moet minstens 5 spelers inschrijven. Het maximum is onbepekt.
 • Iedere speler moet 17 jaar zijn tegen 31 december van de aan gang zijnde kompetitie. Uitzonderingen moeten voorgelegd worden aan het bestuur.
 • De spelers zijn uitgesloten van zodra zij, in het betreffende kompetitiejaar, aktief hebben deelgenomen aan de Belgische kompetitie ( Provinciale en hogere afdelingen, In de eerste ploeg. ). Bankzitten wordt niet als “actief deelnemen” beschouwd.
 • De lijst van de spelers wordt ingegeven op de eerste algemene vergadering.
 • Gedurende het ganse seizoen is geen wijziging van de spelerslijst toegelaten. Tot 1 januari mag de lijst aangevuld worden . Nadien beslist enkel het bestuur of uitzonderingen worden toegelaten. Een transfer tijdens het seizoen is toegelaten maar de ge-transfereerde speler mag in het lopende seizoen niet mee spelen tegen zijn vorige ploeg.
 • De ploegverantwoordelijke zorgt ervoor dat iedere speler verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid en zaakschade via de groepsverzekering van de jager.  Deze verzekering is voor iedere ploeg verplichtend.
 • Inbreuk van art 1 tot 7 kan als gevolg hebben:
 • Schrapping van de speler
 • Eventuele schrapping van de ploeg
 • Verlies van de niet reglementaire matchen.

 

Het bestuur beslist over de sancties.

 

 

B. ALGEMEEN REGLEMENT.

 

 • Door in te schrijven verplicht elke ploeg er zich toe de reglementen van de jager te aanvaarden..
 • De matchvergoeding bedraagt €11 per ploeg..
 • Klachten moeten schriftelijk overgemaakt worden aan het bestuur, binnen de 3 dagen..
 • Het is niet toegelaten een match te annuleren.Regels van toepassing bij forfait: De ploeg betaald 15 euro boete. Dit dient om de tegenstrever de wedstrijdvergoeding terug te betalen. Bij een tweede forfait kan het bestuur de ploeg uitsluiten.. .

Ingeval van uitsluiting worden alle gespeelde wedstrijden geannuleerd.

 • Het is niet toegelaten spelers op te stellen die niet op de spelerslijst staan.
 • Een reglementaire ploeg op het terrein bestaat uit min. 4 spelers.
 • De wedstrijden moeten stipt om 9u, 9u30, 10u en 10u30 op de jager en om 9 en 10 uur op het sportstadion aanvangen. Indien 5 minuten na dit aanvangsuur niet kan afgetrapt worden, wordt de wedstrijd afgelast en kan de forfaitscore worden toegepast..
 • Een scheidsrechtersfiche is strikt noodzakelijk in te vullen:
 • De fiche mag 12 spelers vermelden.
 • Men moet vooraf alle spelers inschrijven die aan de match zullen deelnemen, ook indien zij nog niet aanwezig zijn.
 • Het is verboden op het scheidsrechtersblad opmerkingen aan te brengen. Opmerkingen worden desgevallend aan de Ref medegedeeld die ze kan noteren op de feuille.
 • De fiches worden voor de wedstrijd ondertekend door de ploegverantwoordelijke.
 • Gekwetsten moeten vermeld worden op het scheidsrechtersblad
 • Bij ontbreken van een scheidsrechter wordt de fiche ingevuld door de verantwoordelijke van de thuisploeg. Deze zorgt voor de leiding van de match. In samenspraak met de bezoekers kan iemand anders de leiding overnemen.  
 • Het bestuur beslist over de organisatie van de kompetitie rekening houdende met het aantal inschrijvingen.  
 • Het klassement wordt opgemaakt op volgende wijze.
 • De ploeg die het meest aantal punten behaalt.
 • De ploeg met het meest aantal gewonnen matchen.
 • De ploeg met het beste doelsaldo.
 • De ploeg met het meest aantal gescoorde doelpunten.
 • De onderlinge confrontaties
 • Indien nog gelijk wordt een testwedstrijd gespeeld.

 

C. Kompetitie en Beker

 

De kompetitie.

Bij iedere match worden matchpunten en fairplaypunten toegekend.

Fairplay-punten : Teneinde de fairplay te bevorderen worden na iedere match punten toegekend door de scheidsrechter.

5 punten : uiterst sportieve wedstrijd met een opmerkelijk sportief optreden

4 punten : sportieve wedstrijd zonder problemen

3 punten : wedstrijd met onsportief karakter

2 punten : wedstrijd met onsportief karakter met gele kaart(en)

1 punt :  wedstrijd met onsportief karakter met rode kaart(en)

0 punten : forfait

 

Matchpunten

Reglementair spelen:

winnen=3 punten

draw  =1 punt

verliezen=0 punten

Niet reglementair spelen: altijd 5-0 verlies

 

Beker

Wanneer een wedstrijd na de reglementaire tijd eindigt met een gelijke stand wordt de winnaar aangeduid met strafschoppen. Er wordt een reeks van 5 strafschoppen gegeven van op het midden van het terrein naar een doel te kiezen door de Scheidsrechter.

Er wordt getost voor degene welke begint. De strafschopnemers zij 5 verschillende spelers die op het wedstrijdblad staan. (Behalve als een ploeg slechts over 4 spelers beschikt. De 5° speler wordt dan aangeduid door lottreking). Bij nog gelijke stand: strafschoppen nemen tot een ongelijke stand bereikt is, te trappen door verschillende spelers, met maximum van 5. Scheidsrechterlijke beslissingen (dwalingen) ivm paragraaf hierboven kan  geen aanleiding geven tot herspelen van de match.

Indien een ploeg die zich geplaatst heeft voor de eindronde uitgesloten wordt of forfait geeft, wordt hij vervangen door de ploeg waar hij heeft tegen gewonnen. Indien dit niet mogelijk is wordt er geloot tussen de andere verliezers.

 

Rangschikking voorronde’s bekerfinales:

 

 1. Behaalde punten
 2. Gewonnen matchen
 3. Onderlinge confrontatie
 4. Doelsaldo
 5. Gemaakte goals
 6. Indien nog gelijk: 5 strafschoppen te nemen door 5 verschillende spelers vanaf de middellijn. Indien nog gelijk verder strafschoppen nemen tot er een verschil is.

 

D. DE SPELREGELS

 

 Spelonderdelen

 

 • De aftrap.

De aftrap, eindsignaal, begin en einde van iedere speeltijd worden aangegeven door de scheidsrechter. Bij aftrap kan niet rechtstreeks gedoeld worden. De aftrapnemer mag de bal slechts éénmaal aanraken.

 

 • Speeltijd

Er zijn 4 speeltijden van elk 13. minuten. De rust duurt 2 minuten. Tussen de 2° en  3° speelhelft wordt van kant gewisseld. De aftrap van de eerste speelhelft wordt gegeven door de bezoekers. De thuisploeg kiest de speelkant. Na het fluitsignaal mag de aftrapper de bal in om het even welke richting trappen, dit vanaf het middelpunt van het terrein. Voor de aftrap moet iedere speler zich op zijn eigen speelhelft bevinden. De spelers van de tegenpartij moeten zich op minstens 4 meter van de bal bevinden. Bij aftrap kan niet gescoord worden.

 

 • Behandelen van de bal.

De bal mag met het ganse lichaam aangeraakt worden, behalve met de bovenste ledematen, Ook al vormen deze één geheel met het lichaam. Onvrijwillig handspel moet niet bestraft worden. Een “hieltje” is toegelaten indien geen tegenspeler kan geraakt of gekwetst worden. Interpretatie van de ref is onherroepelijk.

 

 • Doelpunt

Een doelpunt wordt toegekend van zodra de bal de doellijn volledig overschreden heeft. Na een doelpunt wordt afgetrapt vanop het middelpunt.

 

 • Corner

Wanneer  de bal de doellijn overschrijdt buiten het doel en de bal het laatst werd aangeraakt door de verdedigende partij, wordt corner toegekend. Bij “bloccage” wordt het voordeel aan de aanval gegeven. Dit betekent dat bij een bal die de doellijn overschrijdt na een bloccage, een corner wordt toegekend.

Vier corners geven recht op een cornerstrafschop.

 

 • Cornerstrafschop :

Wordt met de voet opgegeven vanop een aangeduid punt op de doellijn en overgenomen door een tweede speler met het hoofd. De opgever en de kopper zijn 2 spelers die op het veld stonden. Een reservespeler kan niet deelnemen aan een strafschopfase. Bij cornerstrafschop is de bal uit het spel van zodra de bal stil ligt of de doellijn of zijlijn volledig heeft overschreden. De bal moet de strafschoplijn volledig overschreden hebben vooraleer hij mag gekopt worden. Er mag geen enkel lichaamsdeel de strafschopslijn overschrijden vooraleer de bal in het doel zit. Alle spelers moeten op de andere speelhelft bevinden. Een cornerstrafschop gefloten binnen de reglementaire tijd  moeten steeds gegeven worden, al is de reglementaire tijd voorbij.

 

 • De strafschop

Een fout bestraft met een rechtstreekse vrijschop binnen het strafschopgebied, wordt bestraft met een strafschop. Deze wordt genomen vanop het middelpunt. De strafschopnemer moet een speler zijn die op het terrein stond bij de laatste spelfase. De andere spelers bevinden zich  langs de zijkant van het terrein. De bal mag maar éénmaal aangeraakt worden. Een doelpunt wordt toegekend wanneer de bal de doellijn, in het doel , volledig overschrijdt. Een strafschop gefloten binnen de reglementaire tijd  moet steeds gegeven worden, al is de reglementaire tijd voorbij.

 

 • De bal is uit het spel

De bal is uit het spel wanneer hij de doellijn ofvolledig overschreden heeft, of wanneer de scheidsrechter door een fluitsignaal het spel onderbroken heeft. Bij “bloccage” wordt het voordeel aan de aanval gegeven. Dit betekent dat bij een bal die de doellijn overschrijdt na een bloccage, een corner wordt toegekend.

 

 • Intrappen

Intrap vanaf de zijlijn: nadat de bal langs de zijlijn buitengaat wordt hij terug in het spel gebracht met een intrap van op dezelfde plaats. De bal moet stilliggen en de intrapper mag de bal geen tweemaal na elkaar aanraken. De tegenstrevers bevinden zich op minstens 4 meter van de bal.

Intrap vanaf de doellijn: nadat de bal de doellijn heeft overschreden buiten het doelvlak wordt de bal terug in het spel gebracht in één of meerdere passen van de zelfde speler. De tegenstrevers moeten zich buiten het strafschopgebied bevinden. Men kan nooit scoren van buiten het speelveld. Men beschikt over 5 seconden om de bal in het spel te brengen.

 

 • Rechtstreekse vrijschop :

Wordt toegekend bij ruw spel, handspel enz. Ook als een speler een sleiding uitvoert wanneer een tegenstrever in de nabijheid is. De tegenstrever moet zich op minstens 4 meter van de bal bevinden. Men mag rechtstreeks scoren. Rechtstreekse vrijschop in de strafschopzone is steeds strafschop.

 

 • Onrechtstreekse vrijschop

Wordt toegekend bij obstructie, protest, al neerliggende de bal spelen als een tegenstrever in de nabijheid is, de bal tussen  de benen klemmen , enz...(de ref steekt zijn hand omhoog). De tegenstrevers bevinden zich op minstens 4 meter. Bij onrechtstreekse  vrijschop in het strafschopgebied wordt de bal op de strafschoplijn gelegd zo dicht mogelijk bij de plaats v.d. overtreding. Een onrechtstreekse vrijschop moet niet meer gegeven worden indien de reglementaire tijd voorbij is.

 

 • Voordeelregel :

De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen wanneer de ploeg tegen wie een overtreding is begaan, er belang heeft dat het spel verder gaat.

 

 • Balblokkering :

Bij bloccage gaat de bal naar de aanvallende partij. Gaat de bal over de doellijn dan wordt corner toegekend.

 

 • Een “hieltje” is toegelaten indien geen tegenspeler kan geraakt of gekwetst worden. Interpretatie van de ref is onherroepelijk.
 • Bij protest kan de scheidsrechter een strafcorner toekennen.

 

Spelreglementen

 

 • De bal waarmee gespeeld wordt is een lederen bal. Iedere ploeg moet over een degelijke bal beschikken.
 • De uitrusting van iedere speler bestaat uit een trui,broek of training en voetbalschoenen. Schoenen met studs zijn toegelaten.
 • De kleuren van iedere ploeg zijn deze die aan de inrichter werden medegedeeld. De kapitein draagt een armband.
 • Ingeval beide ploegen over dezelfde kleur beschikken, moet de thuisploeg veranderen van uitrusting. 
 • Bij overtreding van punt 1,2,3,4 mag een speler of zelfs de ganse ploeg niet aan de wedstrijd deelnemen.
 • Iedere speler moet bij deelname aan een wedstrijd in het bezit zijn van zijn identiteitskaart of een andere vorm van identificatie.  De scheidsrechter kan de speler vragen zich te legitimeren.
 • Bij het starten met 4 spelers mag de 5° speler gedurende de wedstrijd invallen dit na verwittiging van de scheidsrechter en als het spel stil ligt.
 • Bij ernstige verwonding moet het spel onmiddellijk worden stilgelegd. Verwondingen worden steeds ingevuld op het scheidsrechtersblad. Indien nodig wordt een ongevalsaangifte gedaan. Een scheidsrechter of het bestuur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een ongeval op of naast het terrein.
 • Een gekwetste speler mag onmiddellijk vervangen worden na verwittigen van de ref.
 • Spelerswisseling mag gebeuren ter hoogte van de middellijn als het spel stilligt en na de ref te hebben verwittigd.
 • Het is verboden : te springen op een tegenstrever, hem te doen vallen, ruw of gevaarlijk aan te vallen, langs achter de man spelen, een sleiding toe te passen, te slaan, de tegenstrever vast houden, roepen, met de schouder aanvallen of op één of andere wijze te hinderen.
 • Indien een ploeg gedurende de wedstrijd tot 3 spelers wordt herleid door kwetsuur of rode kaart, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Het bestuur beslist over de uitslag van de wedstrijd.
 • Bij het nemen van een vrijschop moet de bal volledig stil liggen. De vrijschopnemer mag de bal geen tweemaal na elkaar aanraken. Bij overtreding wordt een onrechtstreekse vrijschop aan de tegenstrever toegekend.
 • Bij het verplaatsen van het doel door de verdediging en de bal op de normale plaats van het doel over de doellijn rolt, wordt een doelpunt toegekend.
 • Men mag het doel aanraken , maar niet verplaatsen
 • Wanneer een speler opzettelijk tijd wint bij het intrappen of vrijschop, wordt een intrap of vrijschop toegekend aan de tegenpartij .
 • Het is verboden kwetsende voorwerpen te dragen op het lichaam
 • Spelers met een hard gipsverband mogen niet deel nemen aan de wedstrijd.
 • Een ploeg die voor het eindsignaal het terrein verlaat, wordt als volgt gesanctioneerd: de ploeg verliest met 5-0. Het bestuur kan de ploeg uitsluiten. Er wordt een boete van €15  opgelegd.
 • De jagerkompetitie wordt in openlucht gespeeld. Alleen de ref beoordeelt de staat van het veld. Hij beslist over het al of niet spelen van de match, eventueel in samenspraak met beide kapiteins.

 

De scheidsrechter :

 • De scheidsrechters staan onder bescherming van het bestuur.
 • Zij hebben de plicht te waken over de goede gang  van de wedstrijd en elke speler uit te sluiten die een gevaar betekent of zich om een of andere reden onwaardig gedraagt.
 • De scheidsrechter moet bij belet de verantwoordelijke tijdig verwittigen.
 • De ref zorgt voor een juist ingevulde fiche.
 • Alle namen van alle spelers
 • Ondertekenen van de fiche door de verantwoordelijke
 • Invullen van de uitslag
 • Invullen van de fair-play punten
 • De gekwetsten noteren
 • Noteren van gele en rode kaarten
 • Afgeven van de fiche aan de scheidsrechtersverantwoordelijke
 • Bij een rode kaart is een verklaring omtremt de omstandigheden gewenst. 
 • Het is verboden mee te spelen met een of andere ploeg.

 

Straffen :

  • Vrijwillig handspel wordt bestraft met een gele kaart  plus rechtstreekse vrijschop. Tweemaal geel in dezelfde match is rood
  • Een speler die zijn tweede gele kaart oploopt in 2 verschillende wedstrijden, mag niet  spelen de eerste wedstrijd na zijn tweede gele kaart.  Het bestuur verwittigd alle ploegverantwoordelijken binnen de 2 dagen.  Indien de ploegverantwoordelijke geen verwittiging krijgt , ondanks het feit dat de speler een tweede kaart heeft opgelopen, dan kan  hij contact opnemen met de scheidsrechtersverantwoordelijke voor uitleg.
  • Wanneer een ploeg nog over slechts 3 spelers beschikt, wordt de wedstrijd gestaakt. Het bestuur beslist over de uitslag.
  • Een rode kaart betekent onmiddellijke uitsluiting De speler mag vervangen worden na 15 minuten door een andere speler.
  • De scheidsrechter kan een uitgesloten speler verplichten het terrein te verlaten, indien dit wenselijk zou zijn voor het verdere verloop van de wedstrijd.
  • Een speler die uitgesloten wordt , mag de volgende wedstrijd niet  deelnemen, tenzij het bestuur anders beslist. De eerstvolgende speeldag na de rode kaart wordt om 12 uur voor de scheidsrechterscommissie de zaak besproken. Speler en/of Ploegafgevaardigde moeten aanwezig zijn. Indien geen van beide aanwezig is, kunnen sancties uitgesproken worden. De uitspraak wordt schriftelijk medegedeeld.
  • Een speler welke langs de lijn staat kan eveneens de gele en rode kaart krijgen. Ploegen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor hun supporters.
  • Iedere betwisting welke niet in het reglement is vermeld , wordt door het bestuur besproken en alleen zij kunnen beslissingen nemen.